KORISNICI

Naša ustanova pruža usluge psihosocijalne podrške, rane intervencije i poludnevnog boravka.

Usluge primaju korisnici različitih profila, u poludnevni boravak uglavnom su uključena djeca

i odrasli s većim i višestrukim teškoćama. Usluge rane intervencije i psihosocijalne podrške

primaju djeca predškolskog uzrasta. Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja

podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih

ili socijalnih vještina korisnika.