VIZIJA

Jedinstvena svrha ustanove, njezino osnivanje i postojanje je osigurati integraciju djeci i mladeži sa viševrsnim teškoćama u razvoju, kao ranjivim skupinama, u svakodnevni život zajednice te spriječiti njihovu institucionalizaciju. Stvaramo uvjete i mogućnosti za uvođenje i oblikovanje novih usluga, prateći potrebe. Dajemo podršku njihovim obiteljima u savladavanju teškoća s kojima se susreću u svakodnevnom životu, uz odabir najboljeg mogućeg pristupa i usluga u zadovoljavanju specifičnih potreba pojedinaca, njihovim uključivanjem u život zajednice i u sve segmente društvenih i vjerskih zbivanja. Time doprinosimo povećanju kvalitete njihovog življenja. Sudjelujući sa svim dionicima sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i obrazovnog sustava, udruga civilnog društva, lokalne i šire društvene zajednice dajemo svoj doprinos k senzibilizaciji pojedinca i društva na prihvaćanju različitosti.

Osigurati visoku kvalitetu usluga uz aktivno sudjelovanje korisnika i njihovih obitelji u životu zajednice. Izjednačavanje mogućnosti i potreba, poštivanje prava za sve sudionike, pružatelje i primatelje usluga, radi zadovoljavanja njihovih potreba, sreće i zadovoljstva. Na temelju duhovnih vrijednosti, pružanjem kvalitetnih socijalnih, zdravstvenih i obrazovno- habilitacijskih usluga želimo biti prepoznatljivi zbog izvrsnosti usluga i postizanju tih ciljeva.